1. Planet Digital pruža uslugu praćenja digitalne televizije – skup interaktivnih multimedijalnih servisa kao što su televizija/video/audio/tekst/grafika/podaci, preko Planet Digital TV aplikacije instalirane na odgovarajući elektronski uređaj, posredstvom Interneta.
  2. Preduslovi korišćenja usluge putem Planet Digital TV aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine, a imajući u vidu da se komunikacija prenosi posredstvom Internet protokola. Tehnički preduslovi korišćenja usluge i podaci o kompatibilnim uređajima i operativnim sistemima su promenljivi i u svakom trenutku javno dostupni na Google Play store i Apple store. Korisnicima se preporučuje upotreba Interneta korišćenjem lokalne WiFi mreže, te se posebno upozoravaju da korišćenje aplikacije putem interneta mobilnih operatora (gprs ili 3G,4G,5G) može prouzrokovati dodatne troškove prema mobilnim operatorima, koje snosi korisnik. Takođe, korisniku se stavlja do znanja da Planet Digital vrši geolociranje upotrebe aplikacije, odnosno da će broj kanala dostupan putem aplikacije biti ograničen u skladu sa pravima Planet Digitala na distribuciju sadržaja.
  3. IPTV usluga putem Planet Digital TV aplikacije se može koristiti od strane postojećih korisnika IPTV servisa u postpaid režimu, kao dodatna multiscreen usluga, ili kao samostalna usluga. Kao samostalna usluga, Planet Digital TV aplikacija se može koristiti na dva načina: bez naknade (free / demo) i uz naknadu.
  4. Svim postojećim korisnicima OTT servisa usluga multiscreen je aktivirana automatski, a

  korisnik joj pristupa unosom korisničkog imena i šifre koja mu je dodeljena. Usluga se može

  koristiti putem TV aparata i tri dodatna uređaja (multiscreen) ili na jednom uređaju na kome je

  usluga instalirana (samostalna usluga). Korisnicima je obezbeđena i mogućnost aktivacije dodatnih

  servisa i doplatnih paketa, u skladu sa ponudom operatora.

  1. Korisnici free/ demo verzije aplikacije su saglasni sa emitovanjem promotivnih sadržaja za vreme njenog korišćenja. Demo verzija služi za upoznavanje korisnika sa funkcionalnostima i načinom rada aplikacije, pa je operator ovlašćen da prema svom nahođenju ograniči njene funkcionalnosti u ovom režimu rada.
  2. Korisnici plaćene verzije su u obavezi da se loguju putem pristupnih parametara (postojeći

  korisnici odgovarajućeg paketa usluga Planet Digitala) odnosno da se registruju (novi korisnici)

  tako što će kreirati korisnički nalog unosom zahtevanih podataka, za čiju tačnost garantuju i

  odgovaraju. Plaćanja naknada u vezi sa korišćenjem aplikacije se vrši unapred. Aktivacija

  odabranog paketa pripejd usluga se vrši nakon evidentiranja uredne uplate korisnika.

  1. Planet Digital TV Aplikacija je dostupna radi preuzimanja na Google Play Store i Apple Store. Planet Digital primenjuje sve uslove i smernice kompanije Google koje se odnose na način funkcionisanja aplikacije koja je objavljena na Google Play Store i koji su dostupni na web stranici play.google.com. Uputstvo za preuzimanje, instaliranje i korišćenje aplikacije je korisnicima dostupno na WEB stranici Planet Digitala (https://planet-digital.net).
  2. Planet Digital korisnicima daje ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje aplikacije, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na aplikaciji u najširem obimu dozvoljenom važećim propisima. Korisniku nije dozvoljeno da kopira, menja, pravi izvedena dela, vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod aplikacije ili njegovog dela.
  3. Aktuelne informacije o svim primenjivim naknadama, tarifama, troškovima kao i načinima plaćanja sadržane su u Cenovniku usluga.
  4. Dodatne informacije o online plaćanju platnim karticama:
  • Zaštita privatnosti korisnika: Planet Digital se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mejling lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Planet Digitala (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti (opširnije u Politici privatnosti)
  1. Preduslov korišćenja aplikacije je prihvatanje svih uslova korišćenja Planet Digital TV aplikacije, koji su sadržani u ovim posebnim uslovima i Politici privatnosti, kao i u Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga. Prilikom instalacije aplikacije korisnik potvrđuje da je, u cilju predugovornog informisanja, pročitao sva nabrojana dokumenta i sa njima se saglasio. Dokumenta Planet Digitala koja sadrže uslove korišćenja Planet Digital TV aplikacije su javno dostupna na prodajnim mestima, WEB stranici operatora, kao i na zahtev korisnika
  2. Zbog nemogućnosti pouzdane identifikacije prepaid korisnika, preduslov ostvarenja svih prava i

  obaveza iz pretplatničkog odnosa za čije ostvarivanje je potrebna prethodna identifikacija

  korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na izjavljivanje prigovora (reklamacije), je registracija

  prepaid korisnika u skladu sa procedurom operatora.

  1. Planet Digital naročito obaveštava korisnika da kvalitet rada aplikacije i telekomunikacionih usluga korišćenih posredstvom aplikacije zavisi od brojnih okolnosti van kontrole Planet Digitala, kao što su podešavanja lokalne računarske mreže, postojanje i kvalitet Internet veze, postojanje firewall-a, ograničavajući propisi na teritoriji na kojoj se koristi i slično. Stoga Planet Digital ne može garantovati da će IPTV(OTT) usluga putem aplikacije raditi bez prekida, kašnjenja i grešaka, zadovoljiti sve potrebe korisnika i biti neprekidno i na svakom mestu dostupna. Korisniku će biti omogućeno da prijavi probleme i smetnje u funkcionisanju Planet Digital TV aplikacije putem odabira odgovarajuće opcije u samoj aplikaciji i pozivanjem broja Korisničkog servisa.
  2. Planet Digital zadržava pravo da ukida odnosno dodaje kanale u okviru ugovorenog paketa usluga i ne snosi odgovornost zbog ukidanja pojedinih kanala, niti zbog zatamnjenja (skremblovanja) određenih sadržaja ili kanala emitovanih u okviru programskih paketa. Takođe, pojedini kanali, zbog sistema prenosa, nisu kompatibilni sa pojedinim uređajima. Korisniku se omogućava da putem demo verzije aplikacije proveri funkcionalnost kanala.
  3. Korisnik se obavezuje da omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unapređenja aplikacije koja su kreirana u obliku promene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije. Planet Digital zadržava pravo da onemogući korišćenje aplikacije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika 15 dana unapred. Za vreme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, aplikacija odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.
  4. Preduslov korišćenja plaćene aplikacije je uredna uplata. Planet Digital će onemogućiti korišćenje aplikacije nakon isteka perioda za koji je uplaćena (prepaid korisnici), odnosno u slučaju dospelih a neplaćenih računa u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga (multiscreen).
  5. Aplikacija može sadržati promotivne informacije, linkove i sl. do drugih dokumenata ili web lokacija, kojima korisnik pristupa na sopstvenu odgovornost, budući da Planet Digital njima ne upravlja niti ima nadzor nad njihovim kreiranjem.
  6. Sve ideje za nove proizvode, tehnologije, promotivne akcije, prijave smetnji i druge povratne informacije u vezi sa radom aplikacije ili telekomunikacionih usluga ne smatraju se poverljivim informacijama i korisnik je saglasan da ih Planet Digital iskoristi bez obaveze plaćanja naknade korisniku
  7. Korisnik je saglasan da mu Planet Digital sve relevatne informacije u vezi sa korišćenjem aplikacije može prosleđivati putem registrovanih podataka korisnika, aplikacije i/ili putem mobilnog telefona korisnika.
  8. Uslovi korišćenja aplikacije Planet Digital su podložni promenama koje se vrše na način koji je predviđen Opštim uslovima Planet Digitala. Ukoliko korisnik nije saglasan sa promenama, može raskinuti pretplatnički odnos
  9. Odjava usluge se direktnim kontaktiranjem korisničkog centra čime se raskida pretplatnički odnos odnosno otkazuje dalje korišćenje usluge, u zavisnosti od kategorije korisnika.

  INTERNET TV – Prava I uslovi

  Internet TV kanali dodati putem m3u8 lista ili internet pretrage kanala ne prolaze kroz sistem validacije I verifikacije te stoga Planet Digital ne snosi nikakvu odgovornost za reprodukciju kao ni za bilo koji vid upotreba Planet Digital aplikacije za gledanje pomenutog sadržaja.


  Korisnik koji prvi put pristupi Internet TV odeljku, biće obavešten I upozoren da čitav sadržaj koji pusti putem Planet Digital aplikacije, radi na sopstvenu odgovornost I snosi posledice shodne tome.

  Planet Digital se ovim aktom ograničava od odgovornosti I upozorava korisnike na posledice reprodukcije ilegalnog sadržaja, a pre svega TV kanala pridobijenih sa piratskih servera.

  TV kanali pušteni kroz Internet TV sekciju često nisu enkodirani niti prolaze kroz back-office sistem Planet Digital-a, stoga su podložni seckanju, diskonfiguraciji kao I potpunom prestanku rada. Planet Digital neće uvažiti nikakvu reklamaciju priloženu koja se odnosi na rad Internet TV kanala.

  Pretraga TV kanala putem Interneta je funkcionalnost koja se zasniva na pretrazi “3rd party” servisa (blogovi, web stranice I ostali medijumi) kao I kanala koji se vode kao “slobodni za reemitovanje” (free-to-air). Planet Digital nije vlasnik pomenutih medijuma niti može upravljati sadržajem koji se na istim nalazi.